Hoi uitdager, dwarsdenker en doorzetter, fijn dat je er bent!

Welkom op de website van de Challenge Nieuw Werk, een initiatief van Tilburg University, Start Foundation, Diamant-groep, Midpoint Brabant en gemeente Tilburg.

Wat is Challenge Nieuw Werk?

Met deze challenge willen we onze tanden zetten in een heel actueel en dringend vraagstuk. Een groep van bijna honderd ondernemers, organisaties en inwoners verrichtte op donderdag 7 november al een eerste aftrap (zie hieronder Startbijeenkomst challenge). Hoe creëren we betaald en persoonlijk en maatschappelijk zinvol werk voor mensen die hun talenten nu niet kunnen inzetten op de arbeidsmarkt? Dit is geen gemakkelijk vraagstuk. De oplossingen die we met jou willen onderzoeken zullen een aantal aspecten moeten verenigen, namelijk:

 • We zoeken niet bestaande werkvormen, dus geen verdringing van bestaande activiteiten in de markt
 • Dit nieuwe werk heeft waarde voor de samenleving (komt tegemoet aan een maatschappelijke behoefte)
 • We willen mensen die momenteel geen kans krijgen op de reguliere arbeidsmarkt betaald werk bieden
 • De organisatie van het werk moet duurzaam en betaalbaar zijn. Een op termijn afnemende overheidsfinanciering in een sluitende business case is een voorwaarde.

We hopen dat het ons samen lukt om jouw idee daadwerkelijk om te zetten in echt, duurzaam en betaald werk voor mensen die dolgraag hun talenten aanspreken.

Startbijeenkomst challenge

Donderdagavond 7 november 2019 heeft de startbijeenkomst Challenge Nieuw Werk plaatsgevonden in de LocHal. Bijna 100 inwoners, studenten, werkzoekenden, ondernemers, kennisinstellingen en betrokken organisaties zetten gezamenlijk hun tanden in het vraagstuk. Na een voorzichtige en behoudende start zijn uiteindelijk 7 thematafels geformeerd:

 1. Duurzaamheid
 2. Persoonlijke dienstverlening
 3. Sociale dienstverlening
 4. Eigen werk creëren
 5. Bestaande initiatieven opnieuw belichten
 6. Verenigingen
 7. Wildcard

Op basis van de discussie aan de verschillende tafels zijn veel ideeën losgekomen en uiteindelijk gepitcht.

De innovatiegroep Nieuw Werk en de jury wil alle aanwezigen bedanken voor een geïnspireerde en succesvolle avond.

Wat dragen wij als Innovatiegroep Nieuw Werk bij aan het idee?

De Innovatiegroep Nieuw Werk werkt graag samen met jou het door de jury geselecteerde idee uit. Los van denkkracht, draagvlak, inzet van een uitgebreid netwerk en advies vanuit verschillende disciplines, kunnen we ook financiële middelen inzetten:

 • Eerste jaar zet de gemeente Tilburg maximaal bespaarde uitkeringsmiddelen in (inzet van uitkeringsgeld als investeringskapitaal). Jaren daarna is er sprake van een afnemende overheidsfinanciering. De verwachting is dat uiteindelijk wel een publieke bijdrage nodig zal zijn op langere termijn
 • Eventuele bijdrage Start Foundation

De precieze omvang van inzet van middelen is uiteindelijk afhankelijk van de definitief uitgewerkte business case.

We willen de daadwerkelijk geïmplementeerde werkvarianten ook gebruiken voor een versterkte lobby naar het Rijk. Deze lobby zet zich in om het systeem van de Participatiewet grondig te herzien, zodat nog meer mensen kunnen meedoen aan betaald werk. Inzet is ook hier de kansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten.

Tot slot kun je de Innovatiegroep ook gebruiken om het gesprek aan te gaan met partners in de stad op bijvoorbeeld het vlak van ondernemen, onderwijs, wonen en/of zorg. We hopen deze partners te betrekken bij het leveren van een bijdrage aan de business case. Als er bijvoorbeeld op langere termijn mensen met plezier werken, kan het gevolg zijn dat zij minder een beroep doen op zorgkosten.

Voor wie is Challenge Nieuw Werk?

Iedereen die een idee heeft of een bijdrage kan leveren aan deze uitdaging is welkom om mee te denken en werken aan vernieuwende oplossingen.

We gaan de uitdaging aan om nieuw en betekenisvol werk te creëren. We doen dat voor en mét mensen die nu geen betaald werk kunnen verrichten omdat de eisen op de reguliere arbeidsmarkt nu niet helemaal passen bij hun vaardigheden en talenten.

Vragen?

Inmiddels heeft de jury een aantal ideeën geselecteerd (zie hieronder uitkomst Challenge Nieuw Werk). Voorlopig start de innovatiegroep met deze selectie de uitwerking. Mocht je los hiervan toch vragen hebben,  richt deze dan aan:

conferentie.bd@tilburg.nl en/of telefonisch via 013-5428189 of 013-5429020.

Uitkomst Challenge Nieuw Werk

Met de in Nederland unieke challenge heeft de Innovatiegroep de stad uitgedaagd om met voorstellen te komen. Maar liefst 31 ideeën zijn ingediend en de vijfkoppige jury heeft deze de afgelopen weken gewogen en beoordeeld.

Drie ideeën zijn geselecteerd om de komende maanden samen met de Innovatiegroep uit te werken, met gebruikmaking van haar expertise, kennis en netwerk. Doel is om te komen tot initiatieven die in de praktijk het verschil zullen maken voor onze doelgroep en de Tilburgse samenleving. Dat zal voor elk geselecteerd idee nog best een uitdaging zijn, maar daar gaan we voor!

Tonnekes rijdende winkel is geselecteerd omdat het mooie werk van Tonneke de potentie heeft om meer en nieuwe werkgelegenheid te creëren en behoeften in de wijken te signaleren. Mede daardoor ontstaat op termijn een meer duurzaam initiatief en worden ook de verschillende maatschappelijke effecten beter in kaart gebracht.

Een idee van Diamant-groep gaat over nieuwe dienstverlening die ontstaat door het tegengaan van medicijnverspilling en het ophalen van niet gebruikte medicijnen. Aandachtspunten in de verdere ontwikkeling zijn de samenwerking met zorgverzekeraars, apotheken en werkgevers.

Het derde idee dat de jury heeft uitgekozen is van Home Instead Thuisservice. Dit idee is gericht op het organiseren van nieuw werk op het snijvlak van dienstverlening bij (beginnende) dementie en het tegengaan van eenzaamheid.

Ook zijn drie innovatieclusters benoemd, Groen, Duurzaam/Circulair en Persoonlijke dienstverlening, waarin initiatiefnemers de komende maanden onderzoeken of door samenwerking en een verbinding met reeds bestaande initiatieven in de stad ook nieuw werk kan worden gecreëerd. De deelnemers aan deze clusters zijn door de jury op basis van de ingezonden ideeën beloond met een aanmoedigingsprijs. Uitwerking tot concrete initiatieven Nieuw Werk ligt hier wat verder weg, maar levert mogelijk later dit jaar nog resultaat op.

De jury en Innovatiegroep Challenge Nieuw Werk is blij met alle inzendingen voor de challenge en dankt iedereen voor zijn en haar inzet en betrokkenheid om dit uitdagende vraagstuk aan te pakken. De komende weken worden vervolgafspraken ingepland met de geselecteerde inzendingen om de verdere uitwerking op te pakken.

Leden van de Innovatiegroep Nieuw Werk

Esmah Lahlah, Gemeente Tilburg
Roy Willems, Gemeente Tilburg
Ton Wilthagen, Tilburg University
Marieke Schoots, Tilburg University
Peter van Ierland, Midpoint Brabant
Edith van Nispen, Midpoint Brabant
Marti de Brouwer, Sociaal Entrepeneur
Ellen van Wijk, Start Foundation
Willianne Verbakel, Diamant-groep
Reiny Demmink, Gemeente Tilburg

Leden van de jury

Esmah Lahlah
Esmah LahlahWethouder Tilburg
Ton Wilthagen
Ton WilthagenHoogleraar TiU
Anne Marie Akkermans
Anne Marie AkkermansErvaringsdeskundige
Jos Verhoeven
Jos VerhoevenDirecteur Start Foundation
Ronald Dekker
Ronald DekkerAdviseur ministerie van SZW

Globaal proces challenge

We onderscheiden de volgende 4 fasen:

 1. Voor 1 januari 2020 indienen van ideeën (afgerond)
 2. Jury beslist voor 7 februari 2020 over de ingediende ideeën (afgerond)
 3. Uitwerken ideeën en business cases tot uiterlijk 1 juli 2020
 4. Verwachte start pilots na de zomer 2020/2e helft 2020